Skip links

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

,, ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р БЯЛЕВ“ ЕООД ​

 1. Обща информация относно събиране на лични данни

Тази политика цели да Ви информира относно събирането и обработването на лични данни при използването на нашия уебсайт impressiondent.com, разработените от нас софтуерни приложения и продукти, управлявани от нас или от трети страни. Лични данни са всички данни, които се отнасят лично за вас като например име, адрес, телефон, имейл адрес, поведение на потребителя.

 1. Администратор на лични данни

Администратор, съгласно чл. 4, пар.7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО  е: „Индивидуална практика за първична извънболнична дентална помощ д-р Бялев“ ЕООД,  ЕИК 206006866 /Дружеството/, с адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Хенрик Ибсен“ №13 Отговорно лице за защита на личните данни: Василена Иванова, с контакти: адрес: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Хенрик Ибсен“ №13; email: info@impressiondent.com.

 • Какви лични данни събираме ?

За физически лица, пациенти на Дружеството, се събират лични данни, които са необходими, за  да бъдат регистрирани в регистър „Пациенти“, с оглед: лечението им, включително консултиране, диагностициране, преценка за вида и обема на лечебните дейности, профилактика, превенция и всички други дейности представляващи добра дентална практика, както следва:

а) Име, ЕГН, постоянен и/или настоящ адрес, телефон, електронна поща, , паспортни данни, месторождение, телефон, адрес на електронна поща

б) образование, трудова дейност, квалификация

в) данни за здравословното състояние на пациента

г) технически данни, в хода на използване на сайта impressiondent.com, напр: IP адрес /при запитване чрез сайта/, данни за активност /при запитване чрез сайта/ – час и дата на подаване на запитването, приемане на Политика за сигурност и др.

В някои случаи личните данни, които обработваме, може да не са достатъчно, за да определим до кое лице се отнасят – например данни за електронна поща, записи от нашата система за видеонаблюдение, данни за посещения на нашия уебсайт. По отношение на тези данни прилагаме същите стандарти за защита, както и по отношение на всички други, но за да упражнявате правата си по раздел V от тази политика по отношение на такива данни, ще трябва да ни съдействате, за да можем да Ви идентифицираме. Не са лични данни информацията за контакти с юридически лица – търговска фирма, адрес за контакт, офисни телефони и електронни адреси и т.н. – като по отношение на тези данни не се прилагат правилата по раздел V от тази политика. Вашите лични данни са ни необходими, за да можем да предоставяме нашите услуги, включително и конкретна информация за Вашето здравно състояние. Без тази информация не можем да гарантираме качеството на извършваната от нас медицинска диагностика и предоставяните здравни услуги. В рамките на нашата работа не се вземат автоматизирани решения по отношение на Вас като наши пациенти и при обработване на Вашите лични данни.

 1. За какви цели и за какъв срок обработваме лични данни?
 2. Във връзка с нашите здравни услуги
 3. За изпълнение на законови задължения
 4. За целите на организацията на работата и реда в клиниката и за защита на Дружеството.
 5. За целите на представяне на нашите услуги и за маркетинг цели
 6. Какви са Вашите права, като физически лица, във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни?

Ние обработваме вашите лични данни със следните цели:Вашите лични данни са ни необходими за идентифицирането Ви като пациент, за да можем да Ви запишем час за преглед и да Ви напомним за него. За извършване на медицинска диагностика с оглед предложение за лечение и изпълнение на лечението, ако го приемете, ние обработваме и данни за Вашето здравословно състояние – включително за да преценим Вашето състояние, как ще Ви понесе лечението и дали е необходимо допълнително такова. Данните за Вашето здравословно състояние се ползват със специална закрила от Общия регламент за защита на личните данни, като ние гарантираме, че те ще бъдат използвани само за целите на Вашето лечение. Единствено в случаите, в които имаме Вашето съгласие, ще можем да използваме тези данни с оглед предложения за бъдещи здравни услуги. За тази цел ще обработваме Вашите лични данни за срока на предоставянето на здравни услуги, както и ще ги съхраняваме за срок от 5 години с оглед гарантиране качеството на предоставените здравни услуги. Ако в този срок Ви предоставим допълнителни здравни услуги, то срокът от 5 години за изтриване на Вашите лични данни ще тече от приключване на последните здравни услуги, които сме Ви предоставили.

В изпълнение на служебните си задължения – по разпореждане на закона – да бъдат предоставени на държавни институции/ НЗОК, НОИ, ИА“Медицински одит“, Инспекция по труда, НАП, органи на съдебната власт, полиция и др./. Изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация с оглед данъчноправните ни задължения на дружеството към държавата (например на основание Закона за счетоводството и др. данъчни закони – ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ДОПК и др.).Събраните лични данни могат да бъдат използвани и във връзка с организацията на нашата работа, защитата на нашия персонал и на нашите права и законни интереси. В тази връзка данните, включително записите от камерите за видеонаблюдение, ще бъдат използвани само при необходимост, включително и за случаите на изясняване на инциденти на територията на клиниката или такива с участие на нашия персонал. Събраните в тази връзка данни по правило няма да бъдат съхранявани повече от 2 месеца от момента на създаването им, но в някои случаи този срок може да е по-дълъг, включително ако информацията следва да бъде представена на органите на МВР или съдебната власт.С оглед определяне на срока за нов профилактичен преглед, можем да използваме данни за Вашето здравословно състояние – конкретно дали страдате от парадонтоза, за да съобразим как следва да бъде определен срокът за следващ профилактичен преглед или да Ви изпратим напомняне, че е време за нов профилактичен преглед.

Можем да използваме Вашите лични данни и конкретно записаните телефон и e-mail адрес, за да Ви предоставим информация за нашите услуги, организирани събития, да Ви представим нашия нюзлетър. Условие е да имаме Вашето изрично съгласие за такова използване. По всяко време можете да оттеглите Вашето съгласие, като ние незабавно ще спрем да използваме Вашите лични данни за посочените цели. Информацията за здравословносто състояние, представлява специална категория лични данни по смисъла на Общия регламент относно зашитата на данните. Съгласно чл. 28в от Закон за здравето медицинските специалисти и служители в лечебните заведения нямат право да разгласяват информация за пациента, която е получена при изпълнение на служебните им задължения.Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

 • право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
 • право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване /“правото да бъдеш забравен“/ на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание /изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др./;
 • право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическо лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват от атвоматизиран начина на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • право на възражение по всяко време и на основания, свързанис конкретната ситуация на лицето, при условие че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

По силата на чл. 28б от Закон за здравето пациентът има право да получи от лечебното заведение здравната информация, отнасяща се до неговото здравословно състояние, включително копия от медицинските си документи. Същият има право да упълномощи писмено друго лице да се запознае с медицинските му документи, както и да направи копия от тях. При смърт на пациента неговите наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително имат право да се запознаят със здравната информация за починалия, както и да направят копия от медицинските му документи. За да упражните, което и да е от посочените права, молим да ни изпратите на хартиен носител или чрез e-mail съответен попълнен от Вас формуляр. Самият формуляр можете да намерите на следния адрес: info@impressiondent.com. 

Дори искането Ви да не е на посочения формуляр, ние ще го разгледаме, ако можем да Ви идентифицираме и да разберем кое от посочените права упражнявате. Молим Ви да посочите данни за контакт с Вас – e-mail и/или телефонен номер, ако е необходимо да уточним нещо по Вашето искане. Искането Ви ще бъде разгледано в срок от 1 /един/ месец. Ако имаме затруднения при изпълнението на Вашето искане, този срок може да бъде удължен с до 2 /два/ месеца, като ние поемаме ангажимент да Ви уведомим за това удължаване в рамките на 1 /един/ месец от получаване на Вашето искане. Искането Ви може да бъде отхвърлено в следните случаи: – Ако не можем да Ви идентифицираме; – Ако не обработваме Ваши лични данни; – Ако има законова пречка да бъде изпълнено; – Ако имаме законен интерес, който е достатъчно значим, за да бъде отхвърлено Вашето искане; – Ако от Ваша страна са постъпили голям брой искания за кратък период от време. Независимо от всичко посочено, по всяко време можете да изисквате информация за това как съхраняваме Вашите лични данни.

 1. Кой е органът към когото може да подадете жалба

Ако считате, че нарушаваме Вашите права, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която осъществява надзор над извършваното от нас обработване на лични данни. Комисия за защита на личните данни адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Център за информация и контакти – тел. 02/915 35 18 Приемна – работно време 9:00 – 17:30 ч. Електронна поща: kzld@cpdp.bg ; Интернет страница: www.cpdp.bg

 • Бисквитки

Какво представляват „бисквитки“, как  и какви видове „бисквитки“ се използват в уебсайта impressiondent.com на „Индивидуална практика за първична извънболнична дентална помощ д-р Бялев“ ЕООД,  ЕИК 206006866, както и това как можете да управлявате използването на тези „бисквитки“, как да ги изключите/блокирате, може да се запознаете на линк Политиката  ни за „бисквитки“., където ще откриете Политиката  ни за „бисквитки“. Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен

 • Актуализиране на политиката за поверителност

Възможно е настоящата Политика за поверителност бъде актуализирана в бъдеще. Новата политика ще бъде публикувана на този уеб сайт и ще указва датата, на която сме я актуализирали. Тя ще бъде в сила от датата на публикуване на уеб сайта. Поради това, Ви препоръчваме периодично да проверявате нашата уебстраница, за да сте запознати с нашата актуална Политика за поверителност, както и с всякакви промени, които може да са въведени в нея. Използването на този уеб сайт след публикуването на актуализираната Политика за поверителност, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени. Настоящият документ представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).